Nhiều đơn vị chưa báo cáo định kỳ tình hình giải ngân vốn đầu tư công

.

Việc yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng nhằm tổng hợp để báo cáo Chính phủ đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các đơn vị tại văn bản số 3269/BKHĐT-TH từ ngày 21/5/2018.

Nội dung yêu cầu báo cáo bao gồm “Báo cáo theo từng dự án” (với các dự án sử dụng vốn NSTW, TPCP). Theo đó, thời gian báo cáo phải thực hiện trước ngày 22 hằng tháng với nội dung gồm mã đơn vị quan hệ ngân sách của dự án đầu tư (nếu đã được cấp mã và chưa cập nhật trên hệ thống); Số liệu thực hiện và giải ngân của dự án đến ngày 20 hằng tháng; Bản quét màu (scan màu) các văn bản của dự án, bao gồm: Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư, Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu chưa được cập nhật trên hệ thống hoặc có quyết định mới). Các bộ, ngành Trung ương và địa phương có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng và các chủ đầu tư thực hiện báo cáo theo tài liệu hướng dẫn.

Theo số liệu đến 6/6, trong 65/126 đơn vị đã thực hiện báo cáo, có nhiều đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao như Bộ Khoa học và Công nghệ (78,04%), tỉnh Nam Định (53,76%), tỉnh Ninh Bình (50,51%), tỉnh Hà Giang (45,04%), tỉnh Lai Châu (43,58%)…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều đơn vị giải ngân ở mức thấp, mới đạt tỷ lệ 4-5%, thậm chí có đơn vị chưa thực hiện việc giải ngân.

Thứ hai là “Báo cáo tổng hợp số liệu thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN” (bao gồm cả TPCP). Theo đó, thời gian báo cáo phải thực hiện trước ngày 25 hằng tháng với nội dung yêu cầu gồm số liệu tổng hợp thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) của bộ, ngành trung ương và địa phương đến ngày 20 hằng tháng và số lũy kế từ đầu năm đến ngày 20 của tháng báo cáo theo từng nguồn vốn.

Đồng thời, yêu cầu đánh giá tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP), phân tích các kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, khó khăn, thách thức, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương báo cáo trực tuyến trên Hệ thống (không gửi báo cáo bằng văn bản) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu được cập nhật trên Hệ thống. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ tổng hợp số liệu theo báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương được cập nhật và gửi trên Hệ thống. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, việc nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương vẫn chưa chấp hành nghiêm túc quy định về chế độ báo cáo (không gửi báo cáo hoặc báo cáo chỉ có số liệu, không có đánh giá) đang gây khó khăn trong việc tổng hợp, xử lý những khó khăn vướng mắc và các kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đốc thúc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo để luôn bám sát tình hình giải ngân vốn đầu tư công, từ đó đưa ra các đề xuất giải pháp và kiến nghị giúp công tác điều hành của Chính phủ tăng hiệu quả hơn nữa.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn